مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

تعرفه تبلیغات در سایت

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مقاله سعی داریم مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا را بیان نماییم امیدواریم این مقاله برای شما راهنمای مناسبی باشد.

[caption id="attachment_3966" align="alignnone" width="300"]مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

الف. از لحاظ تعداد مصادیق

به این ترتیب مصادیق قاچاق در قانون گمرک درا۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمرکی تصریح شده است. . نکات مهم: اشخاصی که متهم به ارتکاب قاچاق گمرکی می شوند، همواره باید مطمئن شوند که عمل آنها با یکی از این مصادیق قابل انطباق است، درغیراین صورت از لحاظ قانون گمرک ایراد اتهام فاقد پایه و اساس است.

چنانچه مستندات گمرک درخصوص قاچاق گمرکی، غیراز موارد مذکور در قانون گمرک
متکی به قانون مبارزه با قاچاق و کالا مصوب ۱۳۹۲ یا هر قانون دیگری بوده این نامه ها به هیچ وجه متکای قانونی محسوب نمی شوند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبیقی دو قانون

قانون             ماده     بند
1390            113       ج

وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج
موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

قانون             ماده     بند

1392             2        الف

برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

جمع بندی . مدلول دو مصداق یکی است، با این تفاوت که در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهریه ” دیده نشده است، با این حال به نظر نمی رسد بحث ”قوه قهریه نادیده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390             113       ج

وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرکذکری از آن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته مهم:

با توجه قسمت اخیر بند «ج» کالای عبوری (ترانزیتی در هر حال اگر کالای | ت (بند «ب») می باشد که ذیلا ملاحظه می شود.اضافی کشف شود. قاچاق محسوب نمی شود این حکم برخلاف قانون ۱۳۹۲ت. کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2        ب

اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا در گمرک و ارز مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا در گمرک و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبیقی دو قانون

قانون             ماده     بند

1390               113     ج

وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

 

قانون             ماده     بند

1392              2          الف

برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

جمع بندی . مدلول دو مصداق یکی است، با این تفاوت که در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهریه ” دیده نشده است، با این حال به نظر نمی رسد بحث ”قوه قهریه نادیده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390               113      ج

ج. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته مهم:

با توجه قسمت اخیر بند «ج» کالای عبوری (ترانزیتی در هر حال اگر کالای | ت (بند «ب») می باشد که ذیلا ملاحظه می شود.
اضافی کشف شود. قاچاق محسوب نمی شود این حکم برخلاف قانون کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2         ب

اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

 

جمع بندی. با وجود بند «ب» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲
- اضافه کردن (کالای اضافی به محموله عبوری (ترانزیتی) - کاهش (که مستلزم برداشتن از محموله است.)
- تعویض قاچاق محسوب می شوند، درحالی که به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعویض یا برداشتن از محموله قاچاق تلقی می شود.

قانون             ماده             بند

1390                113         خ

خ. كالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسنادغیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود. نکته: در این بند چندگزینه در استفاده من غیرحق از معافیت گمرکی مطرح است: اظهار نامه خلاف اسناد غیرواقعی مجوزهای جعلی با این ترتیب هریک از این گزینه ها به تنهایی که موجب گردد، من غير حق از معافیت استفاده شود، برای تلقی قاچاق کفایت میکند.

قانون             ماده             بند

1392               2                پ

پ. اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
نکته . دراین مصداق انگیزه ای که سبب می شود کالا با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بیان نشده ولی می تواند هریک از موارد زیر باشد ترخیص کالای غیرمجاز یا ممنوع با ارائه مجوز جعلی. استفاده از معافیت های گمرکی با تخفیف در حقوق و عوارض ورودی. | گواهی های جعلی مثل: گواهی بهداشت جعلی، گواهی استاندارد جعلی، | گواهی مبدأ جعلی و غیره.
اسناد جعلی مثل: قبض انباریا ترخیص کالا جعلی، اسناد بانکی جعلی.

جمع بندی. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اینکه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش می دهد، به مراتب موارد بیشتری را هم شامل شده و تا حدودی خلاء ناشی از فقدان تکیه گاه قانونی برای پیشگیری را از ارتکاب قاچاق را به اعتبار قید عبارت : «اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»، جبران نموده است.

نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 20 تاريخ : دوشنبه 21 خرداد 1397 ساعت: 13:05
برچسب‌ها :